Huyện Long Thành – Nhơn Trạch tiến hành truy thu thuế trong việc kinh doanh chuyển nhượng BĐS


Ngày 31/03/2022 Chi cục thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch đã có công văn số 1061/CCTKV-TBTB V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS gửi đến Cục thuế tỉnh Đồng Nai. Cụ thể công văn như sau:

“Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Công văn số 438/BTC-VP ngày 12/01/2022 cử Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Công văn số 15884/UBND-KTNS ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và Công văn số 760/TCT-TTKT ngày 17/03/2022 của Tổng cục thuế về việc thực hiện chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Tài Chính, Tổng cục thuế và UBND tỉnh Đồng Nai. Chi cục thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch báo cáo công tác triển khai thực hiện cụ thể như sau:

+ Đối với hồ sơ liên thông do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến chưa xác định nghĩa vụ tài chính, Chi cục thuế kiểm tra hồ sơ nào có giá kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế thì tiến hành trả hồ sơ lại cho Văn phòng Đăng ký đất đai để chuyển cho bộ tiếp nhận và trả kết quả của huyện thông báo cho người nộp thuế đến Chi cục thuế kê khai lại giá chuyển nhượng theo đúng giá chuyển nhượng thực tế thì Chi cục thuế mới xác định nghĩa vụ tài chính. Thời gian thực hiện từ ngày 15/04/2022.

+ Đối với hồ sơ liên thông do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến đã xác định nghĩa vụ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 14/04/2022 Chi cục thuế rà soát lại những hồ sơ nào có giá kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế thì tiến hành mời người nộp thuế đến kê khai lại theo đúng giá chuyển nhượng thực tế để xác định lại nghĩa vũ tài chính, truy thu nộp thuế bổ sung.

 

Những trường hợp qua kiểm tra hồ sơ có giá kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế mà người nộp thuế không tiến hành kê khai lại giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, Chi cục thuế sẽ chuyển những hồ sơ này sang cơ quan Công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi cục thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch báo cáo việc triển khai thực hiện công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo chỉ đạo của Bộ Tài Chính, Tổng cục thuế và UBND tỉnh Đồng Nai Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.”

Công văn số 1061/CCTKV-TBTB V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS của Chi cục thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

Theo như công văn, Chi cục thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch sẽ bắt đầu truy thu thuế kinh doanh, chuyển nhượng BĐS đối với các hồ sơ từ ngày 01/01/2022 – 14/04/2022 và tiến hành rà soát trả hồ sơ đối với các trường hợp khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế từ ngày 15/04/2022. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *